Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

POBIERZ - REGULAMIN 

korzystania z serwisu internetowego Legimi 

 

REGULAMIN

korzystania z serwisu internetowego Legimi

w ramach pakietów zakupionych przez

Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec

 

Art. 1

Zakres regulaminu

Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Regulamin, dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji na stronie www.legimi.pl/regulamin

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z usług udostępniania czytelnikom Biblioteki publikacji elektronicznych dostępnych w katalogu publikacji elektronicznych Legimi (dalej zwanych „Usługami”).

Przed dokonaniem rejestracji w Serwisie należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminem świadczenia usług, Regulaminem usług rozszerzających, Polityką prywatności oraz je zaakceptować.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Art. 2

Definicje

Serwis – serwis przeznaczony dla czytelników Biblioteki prowadzony pod dedykowanym adresem WWW: https://www.legimi.pl/bpg_grodziec/

Usługi – oznacza usługi elektroniczne świadczone przez Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu na rzecz Biblioteki, a pośrednio na rzecz czytelników Biblioteki, mające na celu udostępnianie czytelnikom Biblioteki publikacji elektronicznych dostępnych w katalogu publikacji elektronicznych Legimi dla bibliotek;

Legimi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, mającą adres rejestrowy: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707323, posiadającą numery NIP 7781460897 i REGON 301031192, kapitał zakładowy 141.559,60 zł opłacony w całości; adres e-mail: support@legimi.pl, numer telefonu: +48 22 250 11 80;

Biblioteka – podmiot, który zawarł z Usługodawcą odrębną umowę, na podstawie której czytelnik Biblioteki, na warunkach wynikających z tej umowy oraz niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do Usług;

Czytelnik – osoba fizyczna posiadająca aktywną legitymację lub kartę czytelnika Biblioteki, której został wydany Kod dostępu i która za jego pomocą założyła Konto lub aktywowała kolejny miesięczny okres dostępu do Usług;

Konto – konto Czytelnika, pozwalające mu na dostęp do Usług. Logowanie się do Konta za pomocą Aplikacji stanowi warunek niezbędny dostępu Czytelnika do publikacji elektronicznych znajdujących się w katalogu publikacji elektronicznych Legimi;

Kod dostępu – indywidualny kod dostępowy wydawany Czytelnikowi przez Bibliotekę umożliwiający mu korzystać z Usług w ramach wykupionego przez Bibliotekę pakietu;

Aplikacja – aplikacja opracowana przez Legimi, dostępna bezpłatnie dla Czytelnika, za pomocą której Czytelnik może uzyskać dostęp do publikacji elektronicznych znajdujących się w katalogu publikacji elektronicznych Legimi. Aplikacja tworzona jest w wersji dla danego typu Urządzenia
i działa tylko na tym Urządzeniu. Aktualną listę wspieranych aplikacji można sprawdzić na stronie: https://www.legimi.pl/pobierz-legimi

Urządzenie –wybrane przez Czytelnika urządzenie, z wykorzystaniem którego Czytelnik może korzystać z Usług, takie jak tablet, smartfon, czytnik lub komputer;

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Legimi w ramach pakietów zakupionych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec dostępny pod adresem: https://www.legimi.pl/bpg_grodziec/, a także na każde żądanie Użytkownika;

Regulaminy Legimi – Regulamin świadczenia usług oraz Regulamin usług rozszerzających, określające zasady udostępniania publikacji elektronicznych przez Legimi, dostępne pod adresem www.legimi.pl/regulamin/.

 

Art. 3

Korzystanie z Usługi, zakładanie Konta

1. Założenie Konta w Serwisie jest dobrowolne, nie podlega opłatom i może go dokonać każdy czytelnik Biblioteki posiadający ważną legitymację lub kartę czytelnika, który zgłosił się po kod dostępu w Bibliotece, dokonał rejestracji na dedykowanej Bibliotece stronie:  https://www.legimi.pl/bpg_grodziec/ i wprowadził otrzymany Kod dostępu.

2. Do założenia Konta i korzystania z Usługi wystarczy podanie przez czytelnika Biblioteki swojego adresu e-mail.

3. Czytelnik otrzymuje dostęp do publikacji elektronicznych po zalogowaniu się danymi z Konta w Aplikacji na swoich Urządzeniach. Aplikacja dostępna jest za darmo i można ją pobrać ze strony Legimi lub repozytoriów aplikacji (takich jak GooglePlay i AppStore).

4. Czytelnik może korzystać z Konta na maksymalnie 2 wybranych przez siebie Urządzeniach. Czytelnik nie może udzielać dostępu do Konta osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym poprzez przekazanie kodu lub loginu i hasła do Konta.

5. Czytelnik otrzymuje dostęp do katalogu publikacji elektronicznych w aplikacji Legimi na okres jednego miesiąca od daty aktywowania kodu. Po upływie tego okresu Czytelnik może przedłużyć dostęp, wprowadzając nowy kod otrzymany w Bibliotece.

6. Dostęp do katalogu publikacji elektronicznych wymaga podłączenia Urządzenia do sieci Internet (prędkość co najmniej 256 kbps) oraz posiadania przez nie przeglądarki stron www oraz zainstalowanej Aplikacji. Urządzenia muszą dysponować wolny miejscem na dysku twardym pozwalającym pobierać Publikacje elektroniczne.

7. Użytkownik, korzystający z Serwisu powinien z niego korzystać w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminów Legimi, a także zgodnie z zasadami netykiety.

8. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych Czytelnik proszony jest o kontakt z Legimi na stronie https://pomoc.legimi.pl

9. Reklamacje Usług Czytelnik może zgłaszać zgodnie z postanowieniami Regulaminów Legimi.

10. Czytelnik, który przestał być czytelnikiem Biblioteki, zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Konta.

11. Legimi może ograniczyć możliwości korzystania Czytelnika z Konta, w przypadku, gdy narusza on zasady korzystania z Konta. Legimi może także ograniczyć możliwości korzystania z Konta dla czytelników danej Biblioteki lub uniemożliwić im dostęp do katalogu publikacji elektronicznych, w sytuacjach przewidzianych w umowie łączącej Legimi z Biblioteką, takich jak np. opóźnienia Biblioteki w realizacji wzajemnych rozliczeń lub wypowiedzenie umowy łączącej Legimi z Biblioteką. Czytelnikowi nie przysługują wobec Legimi roszczenia z tytułu ograniczenia możliwości korzystania z Konta lub uniemożliwienia dostępu do katalogu publikacji elektronicznych, w sytuacjach, gdy to ograniczenie lub uniemożliwienie stanowi następstwo okoliczności, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Biblioteka.

 

Art. 4

Prawa własności intelektualnej

 

1. Prawa własności intelektualnej do treści zawartych w oferowanych przez Legimi publikacji elektronicznych, tj. książkach, czasopismach i blogach, a także do materiałów wydawniczych (np. okładek, logotypów wydawców) prezentowanych publikacji elektronicznych, przysługują ich wydawcom lub innym uprawnionym podmiotem. Ich wykorzystanie przez Czytelnika nie może naruszać praw wydawców lub innych uprawnionych podmiotów.

2. Legimi udziela Czytelnikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z postanowieniami Regulaminów Legimi.

3. Legimi udziela Czytelnikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji. Licencja udzielona zostaje na czas świadczenia Usługi, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzenia do pamięci komputera lub innego Urządzenia wykorzystywanego przez Czytelnika, z wyłączeniem możliwości ich kopiowania (z zastrzeżeniem postanowienia pkt. c) niniejszego ustępu), modyfikowania (w tym zmiany struktury pliku, usuwania zabezpieczeń lub oznaczeń), udostępniania w sieci Internet, wykorzystywania całości lub fragmentów pobranych publikacji elektronicznych w sposób wykraczający poza zakres własnego użytku osobistego;

b) odtwarzania pobranych publikacji elektronicznych na urządzeniach wykorzystywanych Użytkownika;

c) sporządzenia przez Czytelnika jednej kopii zapasowej pobranych publikacji elektronicznych,

d) korzystania z pobranych publikacji elektronicznych w granicach zakresu własnego użytku osobistego, bez prawa udzielania dalszych licencji (zakaz sublicencjonowania).

4. Czytelnik, bez zgody Legimi, nie może powielać kopiować lub wykorzystywać w całości lub w części – za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – informacji, danych lub innych elementów Serwisu, których właścicielem lub licencjobiorcą jest Legimi.

 

Artykuł 5

Postanowienia końcowe

1. W przypadku Czytelników, w tym będących Konsumentami, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej. Konsumentowi przysługuje również prawo do rozpoznania sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim (SPSK) przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

Z procedurą dotyczącą postępowania przed tym sądem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w siedzibie tego urzędu w Warszawie i w każdym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (mieści się w każdej stolicy województwa), jak również na stronach internetowych tych inspektoratów. Konsumentowi przysługuje także prawo zwrócenia się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W celu podjęcia interwencji przez Rzecznika Konsumentów należy zwrócić się do właściwego Urzędu Miasta lub Starostwa powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta.

2. Niniejszy Regulamin podlega przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Legimi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach: połączenie, podział albo przekształcenie Legimi lub zmiany innych danych Legimi wskazanych w Regulaminie, w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia nowych usług w Serwisie, lepszego zabezpieczenia interesów Legimi, doprecyzowania zagadnień budzących wątpliwości, po uprzednim poinformowaniu Czytelników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Czytelnika w sposób wskazany poniżej.

4. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności w Serwisie itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu są publikowane poprzez umieszczenie informacji o zakresie zmiany i planowanej dacie jej wprowadzenia, w Serwisie na co najmniej 14 dni od planowanego wprowadzenia zmiany, na stronie Serwisu.

6. Legimi jest zobowiązane powiadamiać Czytelnika o ewentualnych zmianach Regulaminu. Zmiany Regulaminu zostaną oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany w stosunku do takich Czytelników nie będą w żaden sposób naruszać praw przez nich nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

7. Zmieniony Regulamin ma moc wiążącą dla Czytelnika po wyrażeniu przez niego zgody na nową treść Regulaminu w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o zmianie na stronie Legimi i przesłaniu maila o niniejszym do Czytelnika, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian. W przypadku niezaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu przez Czytelnika, dotychczasowe brzmienie Regulaminu wiąże Czytelnika do zakończenia miesięcznego okresu dostępu do katalogu publikacji elektronicznych. Wprowadzenie nowego Kodu dostępu oznacza wyrażenie zgody na brzmienie nowej treści Regulaminu.

8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

9. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod następującym adresem: www.legimi.pl/regulamin/

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminów Legimi, w tym w szczególności postanowienia dotyczące obowiązków i praw Czytelnika, w tym zakresu dozwolonego użytku, odstąpienia od umowy, reklamacji, bezpieczeństwa danych osobowych, rozwiązywania sporów.

Kalendarz

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zegar

Imieniny:

Harmonogram sobót pracujących