Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec

ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A

 

Nabór na stanowisko

   Znak sprawy: BPG.110.1.2019                                                              Grodziec, dnia 22.08.2019 r.   

 

 

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –

starszy bibliotekarz

 

 • Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec;
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat;  
 • Godziny pracy – zgodnie z pracą biblioteki;
 • Określenie stanowiska pracy: starszy bibliotekarz.

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • wykształcenie wyższe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestę-pstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych;
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu bibliotecznego SOWASQL Standard;
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej i archiwizowania;
 •  znajomość rynku wydawniczego;
 • preferowane wykształcenie  z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy w bibliotece publicznej;
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy;
 • kreatywność, silna motywacja do pracy;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność;
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • umiejętność jasnego wyrażania myśli i „lekkie pióro” ;
 • mile widziane doświadczenie w publikowaniu tekstów, recenzji;
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • katalogowanie zbiorów w programie komputerowym SOWASQL m.in. na podstawie wpisów w księgach inwentarzowych;
 • gromadzenie i opracowywanie zakupionych zbiorów do wypożyczania (nadawanie oznaczeń, okładanie);
 • obsługa czytelników (bieżące zamówienia czytelników, wypożyczanie, przyjmowanie zwrotów, monitorowanie wypożyczeń i terminowości zwrotu itp.);
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
 • organizacja i prowadzenie zajęć (lekcji bibliotecznych, warsztatów itp. wraz z tworzeniem scenariuszy lekcji), imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa;
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;
 • skontrum księgozbioru;
 • dbałość o stan powierzonego mienia;
 • inne prace wynikające z zakresu działalności BPG Grodziec;
 • sprawozdawczość;
 • promowanie działań BPG Grodziec poprzez zamieszczanie na ten temat informacji
  w środkach masowego przekazu.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie w pracy;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie ze wzorem);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  i archiwizowania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, (zgodnie ze wzorem);
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, (zgodnie ze wzorem);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwa skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego (zgodnie ze wzorem);
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań starszego bibliotekarza w BPG Grodziec (zgodnie ze wzorem);
 • inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy;
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.poz.1000. ze zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

                  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec, ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec w nieprzekraczalnym terminie do 03 września 2019 roku (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko starszego bibliotekarza". O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi końcowe:

 

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że administratorem zebranych danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec, reprezentowana przez Kierownika BPG Grodziec. Inspektorem  ochrony danych osobowych jest osoba dostępna pod adresem: iod.grodziec@gmail.com. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem rekrutacyjnym na stanowisko starszego bibliotekarza prowadzonym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 • Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną;
 • O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec;
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru zostaną zniszczone;
 • Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny;
 • Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania w sprawie naboru bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na ww. stanowisko.                                                                                                                                                                                                                                     

 

DOKUMENTY:

Informacje

Liczba wyświetleń: 1148
Utworzono dnia: 22.08.2019

Historia publikacji

 • 22.08.2019 14:44, Administrator
  Edycja dokumentu: Starszy bibliotekarz
 • 22.08.2019 14:28, Administrator
  Edycja strony: Nabór na stanowisko
 • 22.08.2019 14:26, Administrator
  Edycja strony: Nabór na stanowisko